Metoder att använda med elever

Metoder att använda med elever

Metoder att använda med elever

 

Här hittar du normutmanande övningar att använda med ungdomar och barn. Upptäck normer, diskutera begränsningar och få kunskap om rättigheter. Läs mer om respektive tema: Upptäck normer!, Normer vs. rättigheter, Normer, sex och relationer och Normer i förskolan & F-6 här.

Syftet med temat ”Upptäck normer!” är att genom samtal och övningar ge eleverna möjlighet att bli medvetna om och reflektera över normer. Vad är en norm? Hur lär vi oss normer? Vilka normer begränsar oss? I detta tema diskuterar och ifrågasätter vi främst föreställningar och förväntningar kopplade till kön. En diskussion som på längre sikt kan leda till ett större handlingsutrymme för alla, i enlighet med de mänskliga rättigheterna.

 

Klicka på Upptäck normer! under rubriken Övningar här nedanför för att se övningarna till just detta tema.

 

Här kan du läsa mer om begreppen normer och kultur, texten kan användas som en introduktion till detta tema.

 

Läs mer

Syftet med temat ”Normer vs. Rättigheterär att genom samtal och övningar belysa vad FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och FN:s konvention om barnets rättigheter kan innebära för ungdomar i Sverige. Att diskutera situationer där sociala normer kolliderar med de mänskliga rättigheterna och den svenska lagstiftningen. Att belysa samhällets ansvar att tillgodose alla människors rättigheter. Att informera om vilket stöd samhället kan ge när dessa rättigheter inte respekteras.

 

Klicka på Normer vs. rättigheter under rubriken Övningar här nedanför för att se övningarna till just detta tema.

 

Här kan du läsa mer om de mänskliga rättigheterna, texten kan användas som en introduktion till detta tema.

 

Läs mer

Syftet med temat ”Normer, sex och relationer” är att synliggöra och diskutera normer och föreställningar som är kopplade till sex och relationer. Att med hjälp av övningar kring normer, rättigheter och lagstiftning stärka eleverna i att lyssna till sin egen känsla av vad som känns bra och när det gäller sex och relationer men även ta ansvar och vara lyhörd för andras gränser. Temat handlar också om rätten att äga och utöva sin sexualitet när och hur man vill utan att hindras av föreställningar, normer, familj eller övrig omgivning.

 

Klicka på ”Normer, sex & relationer” under rubriken Övningar här nedanför för att se övningarna till just detta tema.

 

Här kan du läsa mer om de mänskliga rättigheterna, texten kan användas som en introduktion till detta tema.

 

Läs mer

I temat Normer i förskolan & F-6 hittar du övningar och texter speciellt framtagna för förskolebarn och elever i grundskolans yngre år.

 

Nya övningar framtagna av våra praktikanter HT16/VT17 börjar nu att komma upp här eftersom de blir klara. Alla de övningar som finns i temat Övningar för pedagoger kan också användas av personal på förskola och grundskola på exempelvis arbetslagsmöten.

 

Klicka på Normer i förskolan & F-6 under rubriken Övningar här nedanför för att se övningarna till just detta tema.

Övningar

Kärleks- och oskuldsnormer

Går det att vara kär i flera personer samtidigt? Hör sex och kärlek alltid ihop? Målet med denna övning är att få en djupare förståelse för de normer som finns kring relationer och sexualitet och inspireras till att ifrågasätta dem.

Läs mer

Frågestund

Det är ofta uppskattat att ha en frågestund om sex och relationer så att eleverna kan få svar på sina egna frågor.

Läs mer

Papperskorgen

Pricka papperskorgen med pappersbollar från olika avstånd. En grupp får stå nära, en grupp en bit ifrån, en grupp långt ifrån. Var det enklare för de som stod nära? Prata om orättvisor, grupperingar och makt.

Läs mer

Klädaffären

Denna övning utgår från klädbutiken som ofta har olika avdelningar för män & kvinnor eller flickor & pojkar. Fundera kring hur det delas upp och varför. Hur hade det kunnat se ut istället?

Läs mer

Säg det med en lapp

Vilka ges mest talutrymme i klassrummets samtal? Vad kan göra det svårt att göra sin röst hörd? Denna övning är ett samtalsverktyg som ni får testa på tillsammans i klassen för att sedan bestämma om ni ska använda metoden i andra sammanhang.

Läs mer

Normcirkeln

Att utmana normer väcker ofta reaktioner. Det kan innebära kommentarer, tillrättavisningar, blickar och osynliggörande. För att eleverna ska känna en vilja att förändra begränsande normer är det bra att de börjar med att fundera på vad de tycker borde förändras.

Läs mer

Hur går det med jämställdheten?

Kvinnor utför mer hushållsarbete och män använder och utsätts för mer våld. Få kunskap utifrån statistik och diskutera jämställdhet och genusnormer i denna sant eller falskt-övning

Läs mer

Har alla i Sverige samma möjligheter?

Många människor diskrimineras, kränks eller begränsas för att de tillhör en viss grupp. Sverige har i likhet med alla andra länder mycket arbete kvar för att alla människor ska ha lika möjligheter i livet. Titta på statistik och diskutera jämlikhet i denna sant eller falskt-övning.

Läs mer

Dilemmaberättelser

Berättelserna i övningen visar på dilemman kopplade till begränsande normer. Vilka normer bidrar till problemen? Vilka strategier och möjligheter finns för att öka handlingsutrymmet för sig själv och för andra?

Läs mer

Romantisk film vs. verklighet

Romantiska filmer speglar normer och förmedlar bilder kring vad som anses vara ”den finaste kärleken” eller ”det bästa sexet”. Jämför romantiska filmer med verkligheten och skapa en medvetenhet om normer kring sex och relationer. Se hur dessa normer begränsar kärleksrelationer och sexuella situationer.

Läs mer

Genuskoll barnlitteratur

Genom att strukturerat granska litteraturen ni använder kan du upptäcka mer än vad du annars ser. Vilka normer förmedlas? Vad finns representerat? Hur representeras det? Vad saknas? Övningen synliggör genusnormer i barnlitteraturen och skapar förutsättningar för att förhålla sig kritiskt till dessa i verksamheten.

Läs mer

De mänskliga rättigheterna och barnkonventionen

Målet med denna övning är att få grundläggande kunskap om FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och FN:s barnkonvention samt att få kunskap om rättigheternas innebörd och för vem de gäller.

Läs mer

Vilket stöd finns i samhället?

Normer kolliderar ibland med våra rättigheter, det kan innebära diskriminering, kränkningar och ett begränsat handlingsutrymme. Ibland kan vi lösa situationen själv men ibland behöver vi stöd från andra. En informationssöknings-övning som ger kunskap om vilket stöd samhället kan erbjuda.

Läs mer

Jag vill, vill du?

Det finns många sätt att kommunicera och visa när vi vill eller inte vill något. Det kan handla om ansiktsuttryck, kroppsspråk, tonfall och ord. Målet med denna övning är att utifrån reflektion och diskussion förstå innebörden av sexuell ömsesidighet, gränssättning och ansvar.

Läs mer

Sex & relationer på internet

Ibland är det svårt att sortera bland all tillgänglig information om sex och relationer på internet. I den här övningen får eleverna chansen att undersöka och bekanta sig med några sidor om sex och relationer som vi rekommenderar.

Läs mer

Privilegiepromenad

Personer som passar in på normen får privilegier medan de som inte passar in på normen diskrimineras och begränsas. Privilegiepromenaden ger en djupare förståelse för hur olika faktorer som kön, hudfärg, sexualitet och religionstillhörighet påverkar val, möjligheter och livskvalitet. Får du kliva ett steg fram?

Läs mer

Batman bakar bullar

I den här övningen får barnen granska favoritfigurers repertoar och själva vara med och låta figurerna prova på nya saker, eller skapa bilder av sådant figurerna säkert gör men som vi aldrig får se dem göra. Övningen öppnar upp föreställningar hos personal och barn om vem som kan göra vad. Den är också ett sätt att öva kritiskt granskande och ifrågasättande av de bilder vi möts av i vardagen.

Läs mer

Rättigheter och dilemman

Personer som på olika sätt faller utanför rådande normer utsätts ofta för diskriminering, begränsningar eller kränkningar. Utifrån korta berättelser ger denna övning kunskap om rättigheter och lagstiftning och visar på kopplingen mellan normer, diskriminering och kränkningar.

Läs mer

Normutmanande tips för förskolepersonal

Här delar vi med oss av normutmanade tips och länkar till andra normkritiska material för förskolan.

Läs mer

Myten om mödomshinnan

Myten om mödomshinnan är seglivad. Informera eleverna om att det inte finns någon mödomshinna utifrån faktapunkterna i denna övning.

Läs mer

Genusnormer här och där, men när?

Vad som uppfattas som feminint eller maskulint varierar beroende på tid, plats, sammanhang och situation. Blicka bakåt i historien och ut i världen. Insikter om skiftande genusnormer kan ge styrka att våga utmana genusnormer och stötta andra som gör det.

Läs mer

Normutmanande materialgranskning

Vi både tolkar och skapar vår omvärld utifrån normer. Normer speglas i tal, skrift och bild. I olika material speglas ojämlikhet som finns i relation till olika grupper i samhället. Normer kan också sägas vara inbyggda på olika platser. På offentliga platser finns exempelvis ofta olika toaletter för män och kvinnor och beroende på vilket kön ...

Läs mer

Vem får gråta i butiken?

Hur lär vi oss normer? Vad kan barn göra utan att det anses konstigt men som vuxna får reaktioner på om de gör? Att synliggöra att normer är inlärda är ett sätt att se att de är konstruerade och föränderliga.

Läs mer

Trygg och respekterad ?

Genom media och andra källor får vi en bild av den sexuella utsattheten som finns i samhället. Övningen ger faktakunskaper kring svensk lagstiftning som rör sexuellt våld och sexuella trakasserier.

Läs mer

Säg det med en lapp

Vilka ges mest talutrymme i klassrummets samtal? Vad kan göra det svårt att göra sin röst hörd? Denna övning är ett samtalsverktyg som ni får testa på tillsammans i klassen för att sedan bestämma om ni ska använda metoden i andra sammanhang.

Läs mer

Forumspel

Ett forumspel skildrar problem där en eller flera deltagare hamnar i underläge. Olösta konflikter stimulerar publiken att vilja ingripa i spelet och hitta en tänkbar lösning. Hitta tillsammans olika öppningar i situationer där någon inte kan tillgodogöra sig sina rättigheter.

Läs mer

Varför är det så svårt att göra som jag vill?

Det finns många föreställningar kring både kärlek och sex. Varför säger man nej fast man egentligen vill? Varför blir man ihop med någon fast man inte alls vill? Målet med denna övning är att utifrån diskussion och reflektion känna större förståelse för varför det kan vara svårt att lyssna på sin bra-känsla och göra det en vill när det gäller relationer och sex.

Läs mer

Livsmanuset

Normer skapar en bild av hur liv ska levas; ett livsmanus. Livsmanuset kan se olika ut beroende på tid och plats, men det är något människor förhåller sig till och ofta uppmuntras till att följa. Det som anses vara rätt i en ålder kan anses vara mindre bra i en annan. Syna manuset och öppna upp för att livet ska tillåtas se ut på fler sätt i olika åldrar.

Läs mer

Var går gränsen?

Rätten att bestämma över sin kropp och sexualitet respekteras inte alltid av omgivningen. Unga kan bli kränkta, utsatta eller begränsade av både familj, bekanta och obekanta. Övningens korta berättelser kopplas till rättigheter och lagar.

Läs mer

Vad är en norm?

Normer är en förutsättning för att vi människor ska fungera tillsammans. Samtidigt hänger normer ihop med begränsningar och diskriminering. Övningen ger en grundläggande förståelse för begreppet normer och är en bra inledning för att arbetare vidare kring normer och rättigheter.

Läs mer

Osynliga fördelar

Att tillhöra vissa grupper ger fördelar och privilegier som inte alla i samhället får. Ofta uppmärksammas bara normavvikares utsatthet. I denna 4-hörnsövning riktas uppmärksamheten mot privilegierade gruppers osynliga fördelar.

Läs mer

Rättigheter och möjligheter

Hur lätt eller svårt är det att tillgodogöra sig sina rättigheter? Känner alla till sina rättigheter? Respekteras allas rättigheter? Målet med denna övning är att väcka tankar kring varför det är viktigt att känna till sina rättigheter.

Läs mer

Bra-känslan

Alla har rätt att bestämma när, hur och om de vill ha sex. Vad som ger en bra-känsla ser mycket olika ut från person till person och från situation till situation. Övningen visar på innebörden och vikten av begreppet bra-känsla när det gäller sex och relationer.

Läs mer

Vad är en norm? (Förskola och F-6)

Vi lever med normer under hela livet. Normer är en förutsättning för att vi människor ska fungera tillsammans. Samtidigt finns det många normer som begränsar oss och speglar ojämlika förhållanden i samhället. För att kunna diskutera normer behövs en gemensam förståelse för vad normer är och hur normer fungerar.

Läs mer

Skapa normutmanande berättelser

Utmana normer genom att skapa egna normkreativa berättelser. I denna övning uppmuntras eleverna till att vara kreativa och tänka på nya sätt. På så sätt läggs fokus på förändring. Skriv, rita eller berätta muntligt. Arbeta var för sig, i grupp eller tillsammans i helklass

Läs mer

Vad sa du att han sa att hon hade sagt?

Rykten kan handla om till exempel en person, en grupp eller en plats. Rykten kan påverka val, trygghet och möjligheter samt reproducera negativa stereotyper. Den här heta stolen-övningen syftar till att motverka rykten genom att synliggöra rykten och dess konsekvenser.

Läs mer

Följ oss på Facebook!

Kontakta oss

utbildning@mkcentrum.se

Anja Norell: 08-120 259 33
Marit Nygård: 08-120 259 34

Postadress:
Mångkulturellt Centrum, Lås Upp, 147 85 Tumba

Här finns vi

Besöksadress: Värdshusvägen 7, Fittja