Röster om Lås upp

Röster om Lås upp

Röster om Lås upp

Botkyrka är en interkulturell kommun som har en lång tradition att möta och arbeta med svåra frågor för att stärka människors förutsättningar. Lås Upp har och är en framgångsrik metod att arbeta med normer och fördomar där både elever och lärare involveras i processen på ett sätt som bygger kunskap och självkänsla.”

Ebba Östlin

Ordförande Utbildningsnämnden i Botkyrka kommun

”Jag gillade verkligen diskussionen (även jag pratade inte så mycket, lyssnade jag noga). Normer är ett viktigt ämne att prata med oss ungdomarna. Att veta vilka normer som är viktiga och nödvändiga och vilka inte. Som t.ex. hur en tjej och en kille ”måste vara”. De är självklart onödvändiga normer”

Elev

”Övningarna ihop med en dialog är avgörande för ett förändrat tänkande och förhållningssätt.”

Pedagog

”Utbildningsinsatserna (i maj och september 2013) gav mersmak till att arbeta vidare med dessa frågor, både bland oss vuxna men också i arbetat med eleverna. Många fick många tankeställare kring sitt eget tänk inom ``vad är normalt`` och normer överhuvudtaget. Mycket lärorikt! LÅS UPP-materialet som vi har använt oss av, speciellt med de äldre eleverna, är bra anpassat och en hjälp för pedagogerna i deras arbete med eleverna inom området genus och normkritiskt tänkande. Utbildningsinsatserna vi haft, har bidragit till att vi vuxna på skolan fått nya nyttiga perspektiv på vårt agerande, både inför varandra men viktigast inför för våra elever. Jag anser att en sådan hjälp att få från LÅS UPP, både materialet men mest genom utbildningsinsatserna, driver oss vidare i vårt arbete för ett normkritiskt tänkande och normkritiskt agerande på vår skola.”

Annika Andersson

Rektor, Nya Raketskolan, Kiruna

”Vi alla ska arbeta tillsammans och ska ändra vissa normer. För att vi tjejer har lite rättigheter än killar det tycker jag att det är orättvis. Så i Framtid alla människor ska ha samma rättigheter.”

Elev

”Samarbetet fungerade mycket bra från första kontakten. Våra förväntningar och vilket fokus vi önskade på innehållet efterfrågades före första utbildningstillfället. Syftet var att alla deltagare skulle utmanas i sina egna ställningstaganden och att kunskaper inom interkulturalitet skulle både öka och fördjupas. Detta lyckades Lås Upp med på ett väldigt bra sätt. Dialogen och öppenheten förstärktes inom personalgruppen. Varje tillfälle var alltid väl förberett. Lås Upp förmedlade kompetenser och kunskaper inom området som vi själva inte hade tillgång till. Materialet med övningar är lätt att använda direkt i elevgrupper. Lås Upps arbetssätt blev efterfrågat och önskemål om fortsättning framfördes efter första läsåret.”

Lena Nagle

Tidigare biträdande rektor, Specialistenheten, Botkyrka kommun

”Lås upp är en väldigt viktig aktör för våra unga i samhället.”

Ewa Hollén

Barnombudsman i Botkyrka Kommun

”De tre tillfällen vi haft med Lås upp var viktiga tillfällen för oss. Under tillfällena med ”Lås Upp!” fick personalen möjlighet att reflektera över och utmana sina egna och ungdomars värderingar och hur de normer som vi har i samhället inverkar på vår verksamhet. Tillfällena gav oss insikt i hur vi kan synliggöra normer i vardagen och arbeta för ett öppet klimat på gårdarna. Föreläsningen som inledde workshoparna var lätt och ledig och bidrog till att vidga vyerna kring begrepp som normer, social kontroll, värderingar, stereotyper och samhällsförändring.”

Kristina Hoving

Ung fritid, Södertälje

”Jag har fått upp ögonen och tänker att man ska tänka mer kring normer.”

Pedagog

”Är kärleken fri? Det är huvudfrågan i satsningen och projektet ”Kärleken är fri” som pågår under (2014-2017) och som vill synliggöra barns och ungdomars rätt till ett liv fritt från hot, våld och övergrepp. (...) Vi möter ungdomarna på deras arena, skolan, och erbjuder bland annat klassrumsbesök där man får göra olika normkritiska övningar. Med hjälp av Lås Upp har vi kunnat ta fram en verktygslåda för att skapa diskussioner och nå vår målgrupp på bästa möjliga sätt därav är verktygslådan en stor del av projektet. Den har också varit enkelt för våra utbildade processledare att använda. Lås Upp har varit tillmötesgående och flexibla inför korrigeringar av verktygslådan. Vi på Rädda Barnen tackar organisationen Lås Upp för ett gott samarbete som har fungerat väl i alla delar.”

Shanna Abas

Projektledare, Kärleken Är Fri? Rädda Barnen

”Det är (...) tydligt att ni/vi uppnått att de flesta ser att detta är en viktig ”resa” att göra och att vi kan göra skillnad. Det såg inte lika många när vi startade i höstas.”

Rektor

”Jag lärde att det finns många möjligheter för känslor, att man behöver inte lyssna på och göra det som andra säger.”

Elev

”Lås Upp har fått ekonomiskt och strategiskt stöd av Länsstyrelsen i Stockholms Län sedan 2009 inom det sen 2003 pågående regeringsuppdraget kring förebyggande insatser mot hedersrelaterat förtryck och våld. Det finns ett stort behov av förebyggande och främjande metoder och verktyg som stödjer pedagogernas arbete i skolans vardag med de attityder och värderingar som ligger bakom diskriminering, förtryck och våld i alla dess former. Lås Upp svarar på det behovet. Lås Upp utgår från gedigen kunskap och förståelse för pedagogernas vardag. Att integrera Lås Upp i skolans arbete innebär inte att ytterligare ett krav läggs på pedagogerna utan tvärtom: ett konkret verktyg, ett stöd för att konkretisera likabehandlingsplanen och läroplanen. Lås Upp stärker kompetensen hos de som möter ungdomarna i skolans vardag. Metoden och verktygen kan därmed fortsätta att användas och vara verksamma långsiktigt, efter det att de externa experterna och resurspersonerna har lämnat skolan. Eftersom Lås Upp-metoden utgår från att aktivt reflektera kring normer som begränsar och de mänskliga rättigheterna i praktiken kan den användas både brett och specifikt för att komma åt ett aktuellt problem genom en respektfull dialog som öppnar upp och inkluderar och inte riskerar att peka ut och stigmatisera.”

Maria Pilar-Reyes

Utvecklingsledare social hållbarhet, Länsstyrelsen i Stockholms län

”Orsaken till att jag har använt Lås Upp vid återkommande tillfällen beror både på materialets tydliga struktur och kvalité samt på personalens (Lås Upp) kompetens. Att materialet finns tillgängligt på nätet, att övningarna utvecklas och fakta uppdateras gör att materialet inte känns gammalt. Det gör också att det går att lita på att de faktauppgifter som ges är aktuella. Deltagarna har varit mycket nöjda med workshoparna och jag vet att materialet har använts i verksamheterna. Att som personal använda och få utbyte av de övningar som senare genomförs med elever visar tydligt att normer och deras effekter är något vi ständigt behöver hålla oss medvetna om. Det är inget som vi vuxna kan och som vi ska delge våra elever sen. Det är ett ständigt pågående arbete som vi kan genomföra med både våra kollegor och elever.
Vi arbetar med hedersproblematik i kommunen och behöver ett material där heder inte begränsas till att riktas mot enskilda grupper utan sätts in i ett större sammanhang. Där har Lås Upp fungerat bra. Lärare kan arbeta med frågorna utan att vissa elever utpekas som bärare av hedersproblematik och därmed ytterligare stigmatiseras.
Att samarbetet med Lås Upp har fungerat smärtfritt, att diskussionerna har varit fruktbara och att flexibiliteten har varit stor gör att jag önskar att också andra kommuner får den möjligheten till samarbete som vi i Södertälje har fått. Tack!”

Vivi Havia

Skolutvecklare på pedagogiskt centrum, Södetälje kommun

”...jag stannar oftare vid kommentarer från eleverna och tar en diskussion. Tidigare har jag låtit en del bara passera.”

Pedagog

”Min bild är att Lås upp är ett koncept med en sällsynt potential, just för att det inte är låst till ett sätt att arbeta, och för att det på ett relativt ohotande vis gör det möjligt att pröva sina egna normer. Det gäller både i relation till elever och till deras lärare. Visserligen tillhandahålls material, men som jag ser det är det inte materialet som är poängen utan dialogen. Det som enligt min mening gjort Lås upp så pass framgångsrikt är nog också delvis människorna i projektgruppen som snarare visar än påstår. Man skulle kunna säga att de är bra på att leva och gestalta Lås upp i sin egen pedagogiska gärning. Jag tror att det smittar, vilket kan vara en faktor som inte bör försummas.”

Maria Wolrath-Söderberg

Utvecklingsledare för utvecklingsenheten för högskolepedagogik och bildning, Södertörns högskola

”Jag har själv fått upp ögonen för att jag av gammal vana både privat och i jobbet säger: mamma, pappa, barn när jag talade om familjekonstellationer och det har jag försökt ändra på. Jag försöker även mer öppet, men på ett naturligt sätt, prata om olika sexuella läggningar och funktionsnedsättningar med eleverna. Utbildningen har nog lett till att jag vågar ta upp fler ``känsliga`` ämnen.”

Pedagog

”Medvetenhet kring vilka normer som styr i klassrummet, som man nu lättare kan plocka upp och bryta.”

Pedagog

Följ oss på Facebook!

Kontakta oss

utbildning@mkcentrum.se

Anja Norell: 08-120 259 33
Marit Nygård: 08-120 259 34

Postadress:
Mångkulturellt Centrum, Lås Upp, 147 85 Tumba

Här finns vi

Besöksadress: Värdshusvägen 7, Fittja