Normutmanande materialgranskning

Lås upp

Vi är en del av Mångkulturellt Centrums utbildningsverksamhet.

Normutmanande materialgranskning

Föreställningar och maktrelationer kopplade till bland annat genus, religion och funktion speglas i de läromedel vi använder oss av. Genom att strukturerat granska material du använder dig av kan du upptäcka mer än vad du annars ser. Vilka normer förmedlas? Vad finns representerat? Hur representeras det? Vad saknas eller representeras på ett problematiskt sätt?

 

Det här en granskningsmall som är enkel att fylla i med frågor kring genus, familj, hudfärg, religion och funktionalitet. Du kan t.ex. välja att fokusera på bilder och bildtext eller ett kortare avsnitt du granskar. Du kan välja att granska en eller flera kategorier eller fokusera på enskilda frågor från olika kategorier.

 

Följ gärna upp med fördjupande frågor där också mallens frågor kan problematiseras. Vem är egentligen vit? Befäster vi tvåkönsnormen när vi räknar kvinnor och män? Har glasögonanvändare en normbrytande funktionsvariation? Se tips på diskussionsfrågor i slutet av granskningsmallen.

 

Mål: Att synliggöra problematiska föreställningar och representationer i läromedel och skapa förutsättningar för dig och dina elever att förhålla er kritiskt till dessa i undervisningen.

 

tips om genuskoll

 

INSTRUKTION

 • Om du har en bok med mycket text, välj ett avsnitt på ca 10-20 sidor att granska.
 • Titta igenom materialet/avsnittet för att få en överblick.
 • Välj vilken kategori du ska granska (genus, familj, hudfärg & rasifiering, religion eller funktionalitet).
 • Hoppa över frågor som inte är relevanta eller inte går att analysera utifrån ditt material.
 • Om du hinner, fortsätt med fler kategorier.
 • Skriv på baksidan om du behöver mer utrymme.
 • I mallen finns frågor av karaktären ”Hur många gånger förekommer personer som uppfattas som män respektive kvinnor?”. Utgå från hur du tror att personen uppfattas och kategoriseras av de flesta i samhället.

 

GENUS

 

Hur många gånger förekommer personer som uppfattas som flickor/kvinnor respektive pojkar/män i materialet?

 

Antal flickor/kvinnor:____________________________

 

Antal pojkar/män:________________________________

 

Finns det personer som du tror uppfattas ha någon annan könsidentitet än man eller kvinna?

 

______________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

Vilka sysselsättningar (yrken, aktiviteter etc.) har:

 

flickor/kvinnor: _________________________________________________________

 

 

_____________________________________________________________________________

 

pojkar/män: _____________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

andra könsidentiteter:

 

_____________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

Upptäckte du något annat kring genus?

 

_____________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

Befäster eller utmanar materialet föreställningar om kön?

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Se på din granskning med fler kategorier i åtanke. T.ex. Hur många gånger förekommer icke-vita kvinnor i jämförelse med vita kvinnor? Hur framställs religiösa män i jämförelse med religiösa kvinnor?

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

 

FAMILJ

Förekommer kärleksförhållanden eller familjer som består av något annat än en man och en kvinna (+barn)?

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Upptäckte du något annat kring kärleksrelationer eller familjekonstellationer i materialet?

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

Se på din granskning med fler kategorier i åtanke. T.ex. Finns det familjer där personer med normbrytande funktionalitet ingår? Är de personerna barn eller vuxna? Hur framställs religiösa familjer i jämförelse med icke religiösa familjer?

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

HUDFÄRG OCH RASIFIERING*

*Med rasifiering syftar vi på den sociala konstruktionen av ras där människor utifrån synliga markörer som t.ex. hudfärg, ögonform och hårtextur kategoriseras och tillskrivs olika egenskaper. Vem som räknas som vit och icke-vit beror på både plats och tid.

Hur många gånger förekommer personer som uppfattas som vita respektive icke-vita?

 

Antal vita:_______________________________

 

Antal icke-vita:____________________________

 

Vilka sysselsättningar (yrken, aktiviteter etc.) har de som uppfattas som:

vita: _________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

icke-vita:_____________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

Befäster eller utmanar materialet föreställningar om vita respektive icke-vita?

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

Upptäckte du något annat kring hudfärg och rasifiering i materialet?

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

 

Se på din granskning med fler kategorier i åtanke. T.ex. Hur många gånger förekommer icke-vita kvinnor i jämförelse med antal vita kvinnor? Hur ofta aktualiseras religion i samband med representation av vita karaktärer i jämförelse med icke-vita karaktärer?

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

RELIGION

 

Hur många gånger förekommer personer som uppfattas som religiösa respektive icke-religiösa?

 

Religiösa:_______________________________

 

Icke-religiösa:_______________________________

 

 

Vilka sysselsättningar (yrken, aktiviteter etc.) har personer med olika religioner och trosuppfattningar?

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Tolkar du att olika egenskaper och företeelser kopplas till olika religioner i materialet? (givmildhet, aggressivitet, intelligens, vidsynthet, terrorism, välgörenhet etc.)

 

Religion                                                     Egenskaper/företeelser

 

____________________                  _________________________________________________

 

____________________                  _________________________________________________

 

____________________                  _________________________________________________

 

____________________                  _________________________________________________

 

Befäster eller utmanar materialet föreställningar kring olika religioner, religiösa och icke-religiösa personer?

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

 

 

 

Upptäckte du något annat kring religion i materialet?

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

 

Se på din granskning med fler kategorier i åtanke. T.ex. Hur framställs religiösa män i jämförelse med religiösa kvinnor? Hur ofta aktualiseras religion i samband med representation av vita karaktärer i jämförelse med icke-vita karaktärer?

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

FUNKTIONALITET

Hur många gånger förekommer personer som uppfattas ha en normbrytande funktionalitet* respektive inte ha en normbrytande funktionalitet?

 

*Vi fungerar alla på olika sätt både kroppsligt och kognitivt.  En normbrytande funktionalitet bryter mot samhällets normer om vad som ses som normalt eller friskt.

 

Antal personer med normbrytande funktionalitet:___________________________________________

 

Antal personer utan normbrytande funktionalitet:___________________________________________

 

 

Vilka sysselsättningar (yrken, aktiviteter etc.) har:

 

personer med normbrytande funktionalitet:_________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

personer utan normbrytande funktionalitet:_________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Befäster eller utmanar materialet föreställningar om funktionalitet och personer med respektive utan normbrytande funktionalitet?

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

 

Upptäckte du något annat kring funktionalitet i materialet?

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

Se på din granskning med fler kategorier i åtanke. T.ex. Finns det familjer där personer med normbrytande funktionalitet ingår? Är det barn eller vuxna? Hur framställs män med normbrytande funktionalitet i jämförelse med kvinnor med normbrytande funktionalitet?

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

SAMMANFATTNING och SLUTSATSER

 

Vad tyckte du var bra med materialet (utifrån tidigare frågor)?

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

 

Vilka perspektiv saknas i materialet?

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

 

 

 

Vilka representationer var problematiska?

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

Hur kan ni hantera bristerna?

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

Fortsätt granska och diskutera:

 • Samspelar materialets representationer med hur olika kategorier och grupper generellt representeras i samhället?
 • Hur påverkar dina egna föreställningar din granskning?
 • Upptäckte du något om dina egna föreställningar kring någon av kategorierna under granskningen?
 • Finns det en risk att vi i arbetet med att syna representation och stereotypa framställningar befäster kategorier och maktstrukturer i samhället?

Följ oss på Facebook!

Kontakta oss

utbildning@mkcentrum.se

Anja Norell: 08-120 259 33
Marit Nygård: 08-120 259 34

Postadress:
Mångkulturellt Centrum, Lås Upp, 147 85 Tumba

Här finns vi

Besöksadress: Värdshusvägen 7, Fittja